luni, 1 octombrie 2012

cine este acest ionesco de richard letendre in regia lui bogdan cioaba un spectacol urias in interpretarea unui grup de actori extraordinari de la teatrul alexandru davila din pitesti / eugen ionesco in sfarsit acasa


richard letendre

fotografii de juganaru Eugen Ionesco, în sfîrşit ACASĂ!


 Ştiam foarte clar că va veni o zi în care îmi voi pierde minţile! Tare mi-e teamă că o să cad în timpanul lumii, ca să pot fi auzit strigarului, acest miracol care ne arată  că mîinile sînt fiinţe cu degete lungi.


Letendre Richard se strecoară blînd printre u­­lucile răsăritului de la capătul lumii de undeva din Canada şi pleacă  spre un alt capăt de lume  să se facă poştaş. Ca să atingă ast­fel o asemenea distanţă, Ri­chard se împrieteneşte cu oa­menii şi prin­tre ei îl descoperă la fix de oră şi de măr înflorind  pe Bogdan Cioa­bă şi ăştia amîndoi de­vin iar OA­MENI. Sau poate Bogdan îl ve­de pe Richard ca pe o scrisoare şi iată re­pede o trimite în lu­me. Aproape fraţi de destin şi de cru­ce,  parcă sia­mezi, des­­păr­ţiţi de a­ler­gătura unui pu­rice ce pune sub sca­unul drama­tur­giei IM­PE­RIALUL.  Flo­rin Du­mitru, ca­re vine furişînd şi ridică marea de un colţ, privind mai apoi pe sub fusta ei. Mirela Popescu, po­trivind cea­sului prima lacrimă din care stă să se ridice pasărea celui Înalt. Mi­rela Dinu Popescu, un fel de sfînt căzut din icoană, unul căutat de poliţia raiului, adică o femeie pur şi simplu... înfrigurînd lumina. Ga­bri­el Gheorghe, o ase­mă­­­nare între distanţă şi oglinda prin care mai mereu trece neob­ser­vat ci­neva. Ştiam foarte clar că o să vină o zi în ca­re o să-mi pierd min­ţile. În sfrîrşit, Ionesco se în­toarce acasă! În sfîrşit, Eugen Ionescu se în­toar­ce acasă! Dar să ştiţi că Eugen Io­nescu se tot întoarce a­casă,  mergînd spre Sla­­tina lui şi a dum­neavoastră de multă vreme şi cum­va fiind prezent în fiecare din noi. Doar că românul nu are fie­care dintre noi în el, ci el stă uneori ca o căpuşă ascunsă sub pielea destinului. Am fost martorul unei duminici mai înalte decît umbra din care venim. Premieră naţio­nală CINE ESTE ACEST IO­NES­CO?

Actori care pot urca oricînd pe mari scene ale lumii:  Florin Du­mitru, Mirela Po­pescu, Mirela Di­nu Popescu, Ga­briel Gheorghe. Bogdan Cioabă, nebun de legat, care are curajul să prindă în por­tre­tul mondial un pro­iect minunat.  Sce­­­­nografia, re­mar­­­cabilă, semnată de Cris­tina Ciucu. Pie­să scrisă de Ri­chard Letendre - poşta­şul nostru! - în franceză şi tra­dusă impecabil, cre­­­dem noi de Bog­­dan Cioabă. Mu­­­zi­că ori­gi­nală: Jean-Mi­chel Rou­s­seau. Aş spune că teatrul  e  oglin­da prin ca­re ne uităm să îl vedem pe Dum­nezeu! Aşa se face că oamenii aceştia care îl a­duc pe Eugen Io­nesco pe în­ţelesul fie­cărei muchii a ab­surdului con­temporan, oame­nii a­ceştia care cîş­tigă şapte mili­oa­ne şi un pic au atîta putere să se uite din cînd în cînd nu după cursul va­lutar şi nici  du­pă domnul director, fratele nostru Tudor Se­vas­tian, ci după nori se uită actorii noştri, ar­tiştii noş­tri, să vadă cum arată Dum­ne­zeu!  Orăşeni cu car­te ori cu apu­cături de gîlceavă, î­nalţi sau mai puţin înalţi, mucoşi, ori parfumaţi, ta­lentaţi, ori primitori, în­că nu ne dăm seama că echipa asta a adus un premiu uriaş Ro­mâniei, l-au a­dus acasă pe Eugen Iones­cu!  Iar ca să putem pune în ramă soarta, ne lăudăm, fraţilor, că, dacă se a­ude cîntecul înalt al suc­cesu­lui, a­tunci fiţi dum­nea­voastră siguri, el vine din inima a­cestor pro­fesio­nişti de la Teatrul Alexandru Da­vila. Ştiam foarte clar că va veni o zi în care îmi voi pierde minţile. Aşa cum poate şi dumneavoastră azi, neînţelegînd mai nimic din cele ci­tite. Echipa teh­nică: regia tehnică: Emil Rî­peanu, lumini: Sebastian Do­­bre, su­net Eduard Iordache, su­­fleor A­ura Preduşcă, recuziter E­­lena Badea, peruchier Elena Ciobotea, ca­biniere Geani­na Bu­cătaru, Floricica Ciurariu, maşi­nişti Nico­lae Gheorghe, Liviu Mar­tinaş, di­rec­tor general, prof. dr Sebastian Tudor.
 
florin dumitru

gabriel gheorghe

mirela dinu popescu

bogdan cioaba regizor artisticmirela popescu